SK-revisjon

 

Sørlandets største kompetansemiljø innen offentlig revisjon.

 

Kommuner

Ansatte

Oppdrag

Årlige revisjonsrapporter

Ikon

Rådgivning og bistand:

Vi leverer løpende rådgivning og bistand til våre oppdragsgivere, så lenge dette ikke går ut over revisors uavhengighet og objektivitet i revisjonsarbeidet. Samtidig har vi de siste årene hatt store og små prosjekter og konsulentoppdrag primært for offentlige oppdragsgivere utenfor våre eierkommuner

Ikon graf

Finansiell revisjon:

Formålet med regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk

Ikon

Forvaltningsrevisjon:

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Les mer om forvaltingsrevisjon her.

Ikon

Eierskapskontroll:

Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Ikon

Etterlevelseskontroll og andre attestasjonsoppgaver:

Etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. I tillegg utfører vi en rekke attestasjonsoppgaver ovenfor kommunene eller en tredjepart hvor det stilles krav om uavhengig bekreftelse før utbetaling. Les mer i våre rapporter.

tooltip text
P

Flekkefjord

Kirkegaten 50,

4400 Flekkefjord

P

Lyngdal

Prost Birkelandsgate 4,

4580 Lyngdal

P

Mandal

Store Elvegate 1 A,

4515 Mandal

P

Arendal

Havnegaten 2,

4836 Arendal

Vi har kontorer på hele sørlandet

Følg SK-revisjon på Linkedin

Laptop med Linkedin logo