Vår kompetanse og tjenester

 

Sørlandet kommunerevisjon IKS er stolte av våre medarbeideres varierte erfaring og sterke kompetanse når det kommer til kvaliteten dette bidrar til i utførelsen av de de lovpålagte offentlige revisjonsoppgaver vi er satt til å utføre på vegne av våre eierkommuner.

Gjennom strategisk kompetansestyring i de tidligere selskapene Aust-Agder Revisjon IKS og KomRev Sør IKS har man oppnådd en sammensetning i de ansattes kompetanse som gir et svært godt utgangspunkt for et nytt selskap. Innen forvaltningsrevisjon har alle de ansatte utdanning på masternivå eller høyere. Sammensetningen av utdanning er fordelt på studier innen samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi og juss. Våre forvaltningsrevisorer har i hovedsak sin yrkesbakgrunn fra statlig og kommunal virksomhet.

Innenfor regnskapsrevisjon har vi en stor andel ansatte med statsautoriserte revisorer. I tillegg er det er flere av disse som har en variasjon med bakgrunn fra både privat og offentlig revisjon. Samlet sett har våre ansatte innen regnskapsrevisjon lang erfaring med revisjon av kommuner.

To av våre ansatte er for tiden blitt valgt til verv i NKRF og som del av dette med på å forme og utøve nasjonale prinsipper for revisjon og kontroll.

Utover oppgaven med å utføre tradisjonelle lovpålagte oppgaver som regnskapsrevisjon, etterlevelseskontroll, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, utfører selskapet en rekke oppgaver knyttet til stiftelser, legater, Helsedirektoratet og offentlige selskaper.

Finansiell revisjon:

Formålet med regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Forvaltningsrevisjon:

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Litt forenklet kan man si at vurderinger av økonomi og produktivitet gir svar på spørsmålet: Gjør man tingene riktig? Vurderinger av måloppnåelse og virkninger gir svar på spørsmålet: Gjør man de riktige tingene?

Eierskapskontroll:

Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 23-4 og innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Etterlevelseskontroll og andre attestasjonsoppgaver:

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er innenfor en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. I tillegg utfører vi en rekke attestasjonsoppgaver ovenfor kommunene eller en tredjepart hvor det stilles krav om uavhengig bekreftelse før utbetaling.

Rådgivning og bistand: 

Vi leverer løpende rådgivning og bistand til våre oppdragsgivere, så lenge dette ikke går ut over revisors uavhengighet og objektivitet i revisjonsarbeidet. Samtidig har vi de siste årene hatt store og små prosjekter og konsulentoppdrag primært for offentlige oppdragsgivere utenfor våre eierkommuner.