Vår kompetanse og tjenester

 

Stolthet i medarbeidernes erfaring og kompetanse

Sørlandet kommunerevisjon IKS er stolte av våre medarbeideres varierte erfaring og sterke kompetanse når det kommer til kvaliteten dette bidrar til i utførelsen av de de lovpålagte offentlige revisjonsoppgaver vi er satt til å utføre på vegne av våre eierkommuner.

Strategisk kompetansestyring

Gjennom strategisk kompetansestyring i de tidligere selskapene Aust-Agder Revisjon IKS og KomRev Sør IKS har man oppnådd en sammensetning i de ansattes kompetanse som gir et svært godt utgangspunkt for et nytt selskap.

Kompetansesammensetning

  • Forvaltningsrevisjon: Innen forvaltningsrevisjon har alle de ansatte utdanning på masternivå eller høyere, fordelt på studier innen samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi og juss. Yrkesbakgrunnen til forvaltningsrevisorene er hovedsakelig fra statlig og kommunal virksomhet.
  • Regnskapsrevisjon: Selskapet har en stor andel ansatte med statsautoriserte revisorer innen regnskapsrevisjon. Flere av disse har erfaring både fra privat og offentlig revisjon, og har lang erfaring med revisjon av kommuner.

Nasjonale verv og prinsipper

To av våre ansatte har blitt valgt til verv i NKRF og deltar i å forme og utøve nasjonale prinsipper for revisjon og kontroll.

Mangfoldige oppgaver

Utover oppgaven med å utføre tradisjonelle lovpålagte oppgaver som regnskapsrevisjon, etterlevelseskontroll, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, utfører selskapet en rekke oppgaver knyttet til stiftelser, legater, Helsedirektoratet og offentlige selskaper.

Illustarsjon fyrtån på øy